Search

Awards & Honors

test

ผู้จัดทำ: นายโท Coach: นายเอก

Thailand Kaizen Award 2020 จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท.

รางวัล Golden Award โครงการ ลดระยะเวลาการซื้อขายกาแฟเชอร์รี่ ผู้จัดทำ : นางสาวจุฬสมา ดอกพิกุล หน่วยงาน โรงคั่วกาแฟ, นางสาวบุษกร ศรีนาหอม หน่วยงาน ตรวจสอบคุณภาพ (CPBF Trading)

ผู้จัดทำ: Coach:

Login