Search

CSR Activities
กิจกรรมอบรมกาแฟสร้างอาชีพ เพื่อสังคม และชุมชน รุ่นที่ 100

กิจกรรมอบรมกาแฟสร้างอาชีพ เพื่อสังคม และชุมชน รุ่นที่ 99

สืบเนื่องมาจากปี 2552 รัฐบาลมีนโยบายในการ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ซีพี รีเทลลิงค์ จึงได้ริเริ่มทำโครงการอบรมกาแฟสร้างอาชีพ เพื่อสังคมและชุมชน ขึ้น โดยร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์

View More

กิจกรรมอบรมกาแฟสร้างอาชีพ เพื่อสังคม และชุมชน รุ่นที่ 100

สืบเนื่องมาจากปี 2552 รัฐบาลมีนโยบายในการ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ซีพี รีเทลลิงค์ จึงได้ริเริ่มทำโครงการอบรมกาแฟสร้างอาชีพ เพื่อสังคมและชุมชน ขึ้น โดยร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพผู้ประกอบการร้านกาแฟให้มีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพผู้ประกอบการร้านกาแฟของสังคมและชุมชนให้มีจำนวนและมาตรฐาน มากขึ้น ลดจำนวนคนว่างงาน กระตุ้นให้ตลาดธุรกิจกาแฟขยายตัวช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับมาตรฐานกาแฟของไทยสู่ระดับสากล โดยมีจุดเด่นอยู่ที่เน้นการปฏิบัติจริง สอนแต่ละเมนูอย่างละเอียด แก้วต่อแก้ว ทำให้ท่านสามารถกลับไปเปิดร้านกาแฟสดได้อย่างมั่นใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรที่เปิดอบรมเป็นความรู้เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟ เครื่องชงกาแฟ การคำนวณต้นทุน วิธีการชงกาแฟทั้งสูตรร้อนและสูตรเย็น วัตถุประสงค์ โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพผู้ประกอบการร้านกาแฟของสังคมและชุมชนให้มีจำนวนและมาตรฐาน มากขึ้น 2. เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคกาแฟที่มีคุณภาพ และราคาเป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร 3. เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจกาแฟรวมทั้งธุรกิจอื่นๆที่ต่อเนื่อง เช่นการปลูกกาแฟ อุตสาหกรรมผลิต ส่วนผสมการชงกาแฟ เช่น ไซรับ, นม, ครีม, เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมากขึ้น 4. เพื่อยกระดับมาตรฐานกาแฟของไทยสู่ระดับสากล ทั้งการใช้เครื่องชงกาแฟที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับธุรกิจการบำรุงรักษาที่มีมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาวิธีการชงกาแฟ เมล็ดกาแฟ และอื่นๆ

View More

Login