Search

News

นโยบายการดําเนินกิจกรรม 7ส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด

หลักการและเหตุผลเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมของบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี สะอาดถูกสุขลักษณะ ปราศจากอุบัติเหตุและอุบัติภัย ตลอดจนปราศจากโรคที่เกิดจาก การทํางาน จึงเห็นสมควรให้มีการดําเนินกิจกรรม 7ส ขึ้น และเพื่อให้กิจกรรม 7ส เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง และ ได้ผลตามวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศนโยบายการดําเนินกิจกรรม 7ส ของ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด ดังนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของพนักงานและเสริมสร้างความสามัคคีในการทํางานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างทีมงานและจัดการสถานที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ 7ส เป็นรากฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน ลดความสูญเสีย และเป็นส่วนหนึ่งของงาน นโยบาย ทุกหน่วยงานต้องดําเนินกิจกรรม 7ส อย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ และพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองให้มีความสะดวกสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชาต้องผลักดัน และทํากิจกรรม 7ส เป็นตัวอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกหน่วยงานต้องจูงใจให้มีการตรวจประเมินผลกิจกรรม 7ส อย่างสม่ําเสมอและจริงจัง ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติและจัดให้มีการตรวจประเมินผลกิจกรรม 7ส อย่างสม่ําเสมอและจริงจัง […]

View More

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด มีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจ การจัดจําหน่ายอุปกรณ์ ธุรกิจกาแฟ และ ให้บริการบํารุงรักษาอุปกรณ์ในธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างครบวงจร บริษัทฯ ได้นําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการทํางานตามมาตรฐานสากล พร้อมยกระดับมาตรฐาน และความพึงพอใจของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) เพื่อให้ พนักงานทุกระดับในองค์กรทําความเข้าใจและนําไปปฏิบัติดังนี้ สนับสนุนการการเจริญเติบโตของลูกค้าและคู่ค้า และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ตอบสนองด้วยระบบงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ โดยกําหนดตัวชี้วัด และปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวอย่างรวดเร็วด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างการเรียนรู้ของบุคลากร สร้างความสามารถในการแข่งขันด้วย Core Competencies และ Value Chain ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

View More

นโยบาย GHP&HACCP

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด ได้ตระหนักถึงการจัดการกระบวนการผลิตที่ดีและการบริหารการ จัดการความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป รวมถึงการปรับปรุง ให้อาหารมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ได้จัดทํา ระบบมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และระบบบ่งชี้ ประเมิน และควบคุมอันตรายที่ สําคัญสําหรับความปลอดภัยของอาหาร(HACCP) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตเมล็ดกาแฟคั่วบรรจุถุง ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกําหนดด้านอาหาร บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกหลักการ ถูกสุขลักษณะที่ดีในทุกกระบวนการของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้นําระบบ GMP&HACCP มาปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยด้านอาหารผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว ตั้งแต่วัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต จนถึงการส่งมอบ บริษัทฯ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทําการติดตาม การทบทวน และปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนดของระบบความปลอดภัยด้านอาหาร ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ […]

View More

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด ดําเนินธุรกิจด้านการจําหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ในธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างครบวงจร โดยยึดมั่น ในความรับผิดชอบต่อการป้องกัน การลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ โดยมีการทบทวนปรับปรุงการดําเนินการความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบงานด้าน ความปลอดภัยฯ ของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยของเครือ เจริญโภคภัณฑ์ จึงได้กําหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานดังนี้ “มุ่งพัฒนาและดํารงไว้ซึ่งการทํางานที่ปลอดภัย ถูกหลักอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย กําหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้ พัฒนาและดํารงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกําหนดอื่นๆ ที่บริษัทนํามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานให้กับ พนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จัดทําแผน ตรวจติดตาม กําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และการประเมินความเสี่ยงอันตราย ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงผลกระทบต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการ ทํางานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน […]

View More

ประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด

เพื่อให้งานด้านระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001) 3. ระบบมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) มาตรฐานอาหารที่ได้รับอนุญาตตามศาสนบัญญัติอิสลาม (Halal) ดําเนินงานด้วยความสะดวกและคล่องตัว จึงขอแต่งตั้ง คุณนเรศวร์ พัชราพงศ์ ตําแหน่งผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative) บริษัท ซีพี่รีเทลลิงค์ จํากัด ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

View More

นโยบายอาหารฮาลาล (Halal Policy)

เนื่องด้วยบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด มุ่งมั่นในการผลิต ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่วที่มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเพื่อให้บรรลุตามนโยบายฮาลาล บริษัทฯ จะดําเนินการดังนี้ ผลิตผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่วอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรม ทักษะ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีควาสามารถเพียงพอในการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลของบริษัทฯ ทําการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคุณภาพฮาลาล อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตามนโยบายอาหารฮาลาล (Halal Policy) บริษัทฯ มีการเผยแพร่นโยบายไปยังพนักงาน ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ เกิดความเข้าใจตระหนักในความรับผิดชอบ นําไปปฏิบัติ และ ดํารงไว้ตลอดไป เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์อาลาลของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

View More

งานบริจาคสมบททุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสถาบันทางการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์, รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินส่วนตัว จำนวน 500,000 บาท โดยมียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินมูลค่า 3,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสถาบันทางการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ สำนักงานใหญ่ ซีพี รีเทลลิงค์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

View More

“ซีพี รีเทลลิงค์” ขนทัพธุรกิจทำเงิน ร่วมงาน SMART SME EXPO 2020

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เอาใจเหล่านักลงทุนขนทัพธุรกิจทำเงินร่วมงาน SMART SME EXPO 2020 อาทิ เครื่องชงกาแฟ & เครื่องบดกาแฟ, เครื่องปั่นอเนกประสงค์, เครื่องทำเครื่องดื่มเย็น, ธุรกิจจัดเลี้ยง, ธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Vending Machine รวมถึงธุรกิจร้านกาแฟมวลชน และธุรกิจอาหารสุขภาพ FARM MEE ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 20.00 น ณ บูธ D1 และ S41 – S43 ฮอลล์ 9 -10 อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ เมืองทองธานี สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ได้ที่ https://www.facebook.com/cpretailinkLine OA […]

View More

Login