Search

home_banner
ความเป็นมาของซีพี รีเทลลิงค์

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท Internation Fast Food and Beverage Chain Store โรงแรม ร้านอาหาร ธนาคาร มหาวิทยาลัย ร้านกาแฟ เป็นต้น

เป็นผู้นำในธุรกิจด้วยการมุ่งเน้นลูกค้า และตลาดเป็นสำคัญ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และพัฒนาพนักงาน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9000:2001
และมอก. 14001 ทั่วทั้งองค์กร

Home

Service

As a leader in the Horeca industry,
we specialize in production of traditional.

View More

Service center

We offer our clients innovative products and
the highest level of service.

View More

Login