กลยุทธ์องค์กร

วิสัยทัศน์

เรา คือ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ในธุรกิจ Chain Business อย่างมืออาชีพ ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ

 

พันธกิจ

  1. สรรหาสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการ ของลูกค้าในธุรกิจ Chain Business อย่างต่อเนื่อง
  2. พัฒนาระบบการให้บริการและการขาย ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกที่ทั่วประเทศ ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว
  3. สร้างการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ส่งเสริมจริยธรรม เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและคู่ค้า ให้สามารถบริการอย่างมืออาชีพ
  4. สนับสนุนการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมด้านสินค้าและงานบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  5. สร้างสัมพันธภาพที่ดี คู่ชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน

สมรรถนะหลักขององค์กร